Cursos d'estiu a l'estranger - Informació General

Edats

Els programes inclosos en aquest catàleg informatiu comprenen cursos per a estudiants des dels 5 fins als 19 anys, detallant-se a cada programa els límits d'edat.

Sortida i retorn

Sortida i retorn

Els programes de joves tenen lloc durant els mesos d'estiu. Les sortides en la majoria dels programes, amb excepció d'aquells programes en els quals s'indiqui el contrari, es realitzen en grup i amb assistència de monitors espanyols que van i tornen amb el grup.

A cada programa s'especifica la presència o no de monitor espanyol. En tots aquells programes on la sortida es realitza sense monitor espanyol els alumnes seran assistits en tot moment per monitors locals.

Bitllets d'avió

Tots els programes inclouen el bitllet d'avió danada i tornada des de i cap a Madrid. Als programes de grup i sota petició del client, Enforex podrà gestionar les connexions des de la ciutat d'origen incrementat el cost del programa en funció de la tarifa emesa per la companyia aèria. No obstant això en aquells programes que no siguin de sortida de grup i quan la tarifa coincideixi amb la marcada, es podrà variar la destinació de sortida i arribada a petició del client. En aquells programes que no són de grup i que els bitllets d'avió (fins i tot estant inclosos en el preu) tinguin una tarifa superior a la pressupostada, Enforex li repercutirà al client la diferència de preu sempre i quan quedi reflectit a la data de contractació del programa.

Els horaris dels vols queden subjectes als especificats per la companyia aèria. En el cas dels vols individuals ENFOREX tractarà de seleccionar els horaris més convenients sempre d'acord amb la disponibilitat de places i els horaris d'arribada estipulats per cada escola.

En aquells programes que no s'inclogui el bitllet d'avió ENFOREX, a sol•licitud de l'estudiant, gestionarà i tractarà de gestionar la millor tarifa per a l'estudiant.

En cap cas ENFOREX emetrà un bitllet d'avió si no s'ha pagat el curs íntegrament per als programes de grup o si no s'ha abonat l'import del mateix en el cas de programes que no ho incloguin.

Les companyies aèries, en vols amb destinació dins d'Europa, no inclouen menjars ni begudes pel que si els horaris dels vols coincideixen amb els horaris dels àpats -esmorzar, dinar o sopar- cal tenir en compte que el cost serà assumit pel passatger.

En el cas d'expulsió o abandó del programa, tant per causes voluntàries com a fortuïtes, l'alumne assumirà el cost del bitllet.

ENFOREX actua només com a intermediari entre el client i l'agència de viatges o la companyia aèria, per la qual cosa circumstàncies com a canvis d'horaris, retards o pèrdues d'equipatge no són responsabilitat d'ENFOREX sinó de la companyia aèria.

Els menors de 13 anys que realitzin un programa que no sigui de grup i que tinguin el bitllet d'avió inclòs en el curs, hauran d'abonar un suplement estimat de 100€ pel servei d'acompanyant de menors, establert de forma obligatòria per les companyies aèries. Aquest servei s'abonarà, bé en el mateix aeroport o bé s'incrementarà en el cost del programa, depenent de la companyia aèria.

Assistència en l'aeroport

Quan el programa no sigui de grup i si l'estudiant ho sol•licita, ENFOREX els podrà oferir un servei d'assistència (exclusivament en l'aeroport de Barajas) que consistirà en l'acompanyament de l'alumne des del taulell de facturació fins a la seva porta d'embarcament o bé des de la porta de desembarcament fins a la porta de sortida. Aquest servei té un cost de 20€ per trajecte.

Si el vol no és de grup i té connexions es podrà sol•licitar el servei d'assistència en les connexions. Igualment el cost d'aquest servei serà de 20 €.

Aquells alumnes que realitzin un programa de grup amb sortida des de i cap a Madrid, i que tinguin connexions des de i cap a una altra ciutat, si així ho sol•liciten i si el vol ha estat gestionat per ENFOREX, disposaran del servei de connexió de vols de forma gratuïta. Per a això els vols de connexió, deuran ser cap a i des del mateix aeroport, i on es produeixi la sortida de grup i en un marge de no més de 2 hores i mitja de diferència respecte a l'hora de sortida i d'arribada del vol del grup.

Cursos

Els programes inclosos tenen lloc en centres acadèmics privats i internacionals d'idiomes acreditats pels màxims organismes internacionals com ara el British Council, Arels, Mei-Relsa, Fedele.... L'horari de les classes serà establert per l'escola, i pot ser de matí, de tarda o en horari altern. Aquest horari pot ser modificat per l'escola. No obstant l'alumne sempre rebrà el nombre pautat de classes.

Nivells

Totes les escoles compten amb un mínim de 6 nivells. La prova de nivell és obligatòria per a tots els estudiants i es realitzarà el primer dia d'assistència a classe a cada programa.

Allotjament

En funció del programa seleccionat els estudiants s'allotjaran en família amfitriona, en el mateix col•legi o en residències. El règim alimentari es troba especificat en cadascun dels programes tot i que en la majoria de les ocasions és en règim de pensió completa.

Les famílies amfitriones només allotjaran un únic estudiant hispanoparlant. En qualsevol altra opció d'allotjament, que no sigui la de família, ENFOREX no garanteix la presència d'un únic alumne hispanoparlant.

Monitors

Tots els programes disposen de presència de monitors locals o espanyols. En aquells programes en els quals s'especifiqui, la sortida i el retorn es farà acompanyat per un monitor espanyol.

Excursiones

Tots els programes inclouen un variat i complet programa d'activitats extra acadèmiques. A més de les activitats de matí o tarda s'inclouen excursions de mig dia i de dia complet a les destinacions de major interès de cadascun dels cursos. Les excursions poden ser modificades si el centre acadèmic ho estima oportú, ja que els exemples setmanals d'activitats són de caràcter orientatiu.

En alguns programes les escoles ofereixen la possibilitat de contractar excursions addicionals de caràcter voluntari i que s'abonaran directament a cada escola. Aquestes activitats extres són realitzades per monitors locals sense tenir cap obligació d'assistir el monitor espanyol en aquells programes que disposen de la seva presència.

Trasllats

Trasllats enforex

La majoria dels programes, excepte aquells en els quals s'especifiqui, inclouen tant el trasllat d'arribada com de sortida des de l'aeroport des de i cap a l'allotjament, sempre i quan les arribades i sortides es realitzin en els dies i horaris establerts per cada escola.

Aquells trasllats que es realitzin fora de l'horari establert pel programa tindran un cost addicional que serà notificat al consumidor i que s'afegirà al cost del programa.

Assegurança d'assistència i accidents

Tots els estudiants viatgen amb una assegurança d'assistència i accidents. Abans de la sortida rebran una còpia del contracte de la mateixa així com la cobertura de la pòlissa. La contractació d'un curs amb Enforex comporta la contractació d'aquesta assegurança i no es pot deslligar del preu.

Dies festius

Les escoles no impartiran classes els dies festius oficials corresponents a cada país o localitat sense considerar per això que s'hagi de realitzar reemborsament o cap compensació a l'estudiant.

Documentació final

Abans de la sortida tots els estudiants rebran una carpeta informativa on figurarà: nom, adreça, persona de contacte i telèfon del centre on acudeix, dades completes del seu allotjament, confirmació de matriculació d'ENFOREX, contracte i cobertura de l'assegurança d'assistència i accidents, i documentació complementària.

El lliurament d'aquesta informació es realitzarà una vegada l'estudiant hagi abonat la totalitat del curs.

Els estudiants no residents en la Comunitat de Madrid rebran aquesta informació mitjançant correu electrònic o mitjançant servei de missatgeria a ports pagats o bé podran recollir-la en les nostres oficines de les ciutats on disposem d'una delegació.

No residents a Espanya

El lliurament de la documentació final es realitzarà mitjançant empresa de missatgeria i el seu cost serà l'estipulat per la companyia. Si l'estudiant ho prefereix, pot rebre la documentació final per e-mail o per fax.

Normes de conducta

Tots els participants queden subjectes a respectar les normes de conducta que s'inclou en la documentació final i serà causa d'expulsió l'incompliment de qualsevol d'elles.

Assegurança de cancel•lació

Hi ha l'opció de contractar de forma opcional un segur de cancel•lació, que garanteix la devolució total o parcial de l'import del curs. Aquest segur s'ha de contractar el mateix dia que es contracta el curs. Enforex actuarà només com a intermediari entre l'empresa asseguradora i l'estudiant. L'import del segur varia segons l'import del curs contractat i el seu cost és el següent:

Entre 501 € i 1.000 €  50 €
Entre 1.001 € i 3.000 €  75 €
Entre 3.001 € i 6.000 €90 €
Entre 6.001 i  9.000 €150 €
Entre 9.001 € i 18.000 € 195 €
Superior a 18.000 € Consultar

Com inscriure's

PPer formalitzar la matrícula en qualsevol dels nostres programes caldrà lliurar degudament emplenada la nostra Fitxa d'Inscripció. Junt amb aquesta Fitxa és necessari una bestreta de 350 € (a descomptar de l'import total) més l'import del segur de cancel•lació si es contracta.

Aquest pagament es pot realitzar en efectiu en qualsevol de les nostres delegacions, per taló nominatiu a Enforex o bé mitjançant ingrés o transferència bancària al següent compte bancari:

Titular: Enforex S.L.
Banc: La Caixa
Cta: 2100  5641  09  0200011513

El pagament restant del curs haurà de ser satisfet 4 setmanes abans de la sortida. És imprescindible acompanyar la Fitxa d'Inscripció del D.N.I. i/o Passaport.

Contacta amb nosaltres